Όροι Διαγωνισμού – «ΒΙΟDERMA – TRY ME LOVE ME»

 1. Διοργάνωση

Η  εταιρεία με την επωνυμία « «NAOS SKINCARE GREECE ΙΚΕ», η οποία εδρεύει στην Μεταμόρφωση Αττικής, επί της οδών Ποσειδώνος & Δαβάκη (γωνία) αριθ. 23, καλούμενη εφεξής «Διοργανώτρια Εταιρεία», στο πλαίσιο της προώθησης και προβολής της, διοργανώνει, σε συνεργασία με την εταιρεία «MOZAIK ΕΠΕ» (εφεξής «ΜΟΖΑΙΚ») (Καλαμίδα 12 Αθήνα 105 54), την παρούσα προωθητική ενέργεια (εφεξής ο «Διαγωνισμός») στο website της.

 1. Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι χρήστες που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος ηλικίας τους, είναι ικανοί για δικαιοπραξία και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό τα στελέχη και οι εργαζόμενοι στην Διοργανώτρια Εταιρεία και στη «ΜΟΖΑΙΚ», καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ως άνω, μέχρι του β’ βαθμού. Επίσης, σε περίπτωση χρήσης λογαριασμών που δεν αντιστοιχούν σε πραγματικά φυσικά πρόσωπα, η σχετική συμμετοχή δύναται να ακυρωθεί. Η ακύρωση μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού, ακόμα και κατά το στάδιο της παράδοσης του Δώρου (όπως αυτό κατωτέρω ορίζεται). Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται ο συμμετέχων να είναι πελάτης της Διοργανώτριας Εταιρείας.

Προκειμένου να συμμετάσχουν, οι χρήστες θα πρέπει να συμπληρώσουν τα παρακάτω στοιχεία: Όνομα, επώνυμο, email, τηλέφωνο, τύπος δέρματος, ημερομηνία γέννησης, φωτογραφία προσώπου. Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, ο χρήστης θα συμπεριλαμβάνεται αυτομάτως στην κλήρωση για την ανάδειξη των 5 νικητών που θα γίνει στις 15 Οκτωβρίου 2018. Έκαστος χρήστης έχει δικαίωμα για μία (1) συμμετοχή στον Διαγωνισμό.

 1. Έναρξη – Λήξη

Ο διαγωνισμός θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018 στις 12:00 και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018, στις 15:00 ώρα Ελλάδας. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των ανωτέρω χρονικών ορίων του Διαγωνισμού.

 1. Κλήρωση – Δώρα

Τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018 στην έδρα της ΜΟΖΑΙΚ θα πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική κλήρωση για την απονομή των Δώρων με βάση το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών με τρόπο που θα εξασφαλίζει το τυχαίο της επιλογής. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν πέντε(5) τυχεροί νικητές  και πέντε (5) αναπληρωματικοί αυτών. Έκαστος νικητής θα κερδίζει 3 προϊόντα από τη σειρά bium BIODERMA, τα οποία θα προσδιοριστούν ανάλογα με τις ανάγκες του δέρματός του, τα οποίο θα παραλάβει από την εταιρεία BIODERMA στην διεύθυνση που θα δηλώσει, σε συνέχεια προσωπικού μηνύματος μέσω email, με την ολοκλήρωση της κλήρωσης και την ανακοίνωση των νικητών. Το δώρο για κάθε νικητή είναι 3 προϊόντα από τη σειρά bium BIODERMA. Τα δώρα δεν αντικαθίστανται με μετρητά ούτε με άλλα προϊόντα. Μία εβδομάδα μετά την παραλαβή των δώρων, οι νικητές θα στείλουν την κριτική τους για τα προϊόντα που δοκίμασαν, η οποία θα δημοσιευτεί στη σελίδα Bioderma.gr μαζί με τα παρακάτω στοιχεία: Φωτογραφία, Όνομα, ηλικία, τύπος δέρματος.

 1. Ενημέρωση Νικητή

Μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης και εντός διαστήματος δύο (2) ωρών, οι νικητές θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της κλήρωσης, καθώς και για τον τρόπο παραλαβής του Δώρου τους, μέσω ανάρτησης στο Facebook, στη σελίδα της «BIODERMA» και μέσω email στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει.

 1. Παράδοση Δώρου

Αν οποιοσδήποτε νικητής δεν επικοινωνήσει με την Διοργανώτρια Εταιρεία ή αρνηθεί το Δώρο του μετά από διάστημα 24 ωρών από την στιγμή που έχει ειδοποιηθεί μέσω Email τότε η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο νικητή και προχωρά στην παράδοση του Δώρου στον αμέσως επόμενο επιλαχόντα.

 1. Ακύρωση Συμμετοχής

Οποιοσδήποτε συμμετέχων, ακόμη και ο νικητής, μπορεί να ακυρωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο αν συντρέξει έστω και ένας από τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους παρόντες όρους,

(β) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές,

(γ) σε περίπτωση που τα στοιχεία του είναι ελλιπή, προσβάλλουν την εικόνα της Διοργανώτριας Εταιρείας ή τα κρατούντα ήθη και έθιμα ή συντρέχει άλλη παρόμοια περίπτωση.

 1. Συμμετοχή του Χρήστη σε Διαφημιστικά Προγράμματα

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα και να δημοσιεύει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στους δικτυακούς της τόπους, σε οποιοδήποτε έντυπό της, καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του Δώρου κλπ. Οι χρήστες με την συμμετοχή τους συναινούν ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, δίνει το δικαίωμα στην Διοργανώτρια Εταιρεία να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού Δώρου, ή να ζητήσει την επιστροφή του.

 1. Υποχρεώσεις της Εταιρείας

Μετά το πέρας του Διαγωνισμού και της παράδοσης του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, εξαντλείται κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας (άλλως κάθε τέτοια υποχρέωση παύει αυτοδικαίως να υφίσταται). Μετά το χρονικό σημείο αυτό, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων ούτε έναντι των νικητών.

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα της Διοργανώτριας Εταιρείας. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στον δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού.

 1. Έγκυρη συμμετοχή

Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (ακόμη και βάσει ενδείξεων) από την Διοργανώτρια Εταιρεία παράνομη ή καταχρηστική (χωρίς να φέρει αυτή το βάρος της απόδειξης), τότε αυτή θα έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από τον Διαγωνισμό.

 1. Προσωπικά Δεδομένα

Στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού και για την έγκυρη συμμετοχή σε αυτόν, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα συλλέγει από τους συμμετέχοντες, με τη ρητή συγκατάθεσή τους, τα κάτωθι προσωπικά δεδομένα:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
 • Αριθμό τηλεφώνου
 • Ημερομηνία γέννησης
 • Τύπο δέρματος
 • Φωτογραφία προσώπου

Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν από τη Διοργανώτρια Εταιρεία αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό συμμετοχής στον παρόντα Διαγωνισμό. Συγκεκριμένα, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τα εν λόγω δεδομένα μόνο από τα πρόσωπα που κληρώθηκαν ως νικητές του διαγωνισμού προκειμένου να τους αποστείλει προϊόντα (δηλαδή δώρα) προσαρμοσμένα στις ανάγκες του δέρματός τους και το ηλικιακό τους group.

Επιπλέον, με τη ρητή συγκατάθεση των συμμετεχόντων, η Διοργανώτρια Εταιρεία δύναται να χρησιμοποιήσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των συμμετεχόντων για το σκοπό αποστολής ενημερωτικού δελτίου (newsletter), παντός είδους ενημερωτικού υλικού σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας καθώς και για λοιπές προωθητικές ενέργειες, όπως πχ. προσκλήσεις σε εκδηλώσεις.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται από τη Διοργανώτρια Εταιρεία πάντοτε σύμφωνα με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της εταιρείας μας, η οποία είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμό: [_] και σε πλήρη συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (ΕΕ/2016/679).

Αναφορικά με τη συλλογή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα αποθηκεύει τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα, δηλαδή τη διεύθυνση email για όσο χρονικό διάστημα αποστέλλει το εκάστοτε ενημερωτικό δελτίο και ενημερωτικό / προωθητικό υλικό και σε κάθε περίπτωση μέχρις ότου το υποκείμενο των δεδομένων ανακαλέσει τη σχετική συγκατάθεσή του.

Αναφορικά με τα λοιπά προσωπικά δεδομένα, δηλ. το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό τηλεφώνου, τον τύπο δέρματος και τη φωτογραφία προσώπου, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα αποθηκεύει τα εν λόγω δεδομένα, τα οποία χρησιμοποίησε αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς διενέργειας του Διαγωνισμού, και, συνεπώς, θα τα καταστρέφει αμέσως μετά το πέρας του Διαγωνισμού.

Εσείς, ως υποκείμενο δεδομένων, έχετε ανά πάσα στιγμή τα εξής δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε δικαίωμα να αιτηθείτε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που βρίσκονται υπό επεξεργασία από την Εταιρεία μας.
 • Δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής: Έχετε δικαίωμα να αιτηθείτε τη διόρθωση, τη συμπλήρωση ή τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται η Εταιρεία μας, ανά πάσα στιγμή και κατά την απόλυτη διακριτική σας ευχέρεια.
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας: Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε οποιαδήποτε συγκατάθεση μας έχετε δώσει για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, απευθύνοντας σχετικό αίτημα ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά στην Διοργανώτρια Εταιρεία μας, στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται κατωτέρω.

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 1. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δικαιούται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να ματαιώσει τον Διαγωνισμό ή / και να τροποποιήσει όλους τους παρόντες όρους ή / και να αντικαταστήσει το Δώρο με κάποιο άλλο δώρο ίσης ή μεγαλύτερης αξίας, ενημερώνοντας σχετικά μέσω της προαναφερθείσας σελίδας στο Facebook, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης / τροποποίησης / αντικατάστασης την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Ο Διαγωνισμός και οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και κάθε (συμβατική ή εκ του νόμου) διαφορά πηγάζουσα από ή σχετική με τους παρόντες όρους υπάγεται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της πόλεως των Αθηνών. Σε περίπτωση διαφωνίας, διένεξης ή αμφισβήτησης από συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό σχετικά με την ερμηνεία ή ορθή εφαρμογή κάποιου όρου του Διαγωνισμού, ο συμμετέχων θα απευθύνεται, πριν οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια, στην Διοργανώτρια Εταιρεία, η οποία θα καταβάλει προσπάθεια συμβιβαστικής, φιλικής επιλύσεως της διαφοράς.

 1. Αποδοχή του συνόλου των παρόντων αναλυτικών όρων

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων αναλυτικών όρων και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας.

Για κάθε πληροφορία αναφορικά με τον Διαγωνισμό ή / και τους παρόντες όρους, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Διοργανώτρια Εταιρεία στο 210.2835438  ή μέσω της διεύθυνσης e-mail  info@gr.naos.com